PREDMET osiguranja je roba u kopnenom transportu (prevozu). Osiguranje robe može da se ugovori za prevoz robe u domaćem i međunarodnom prevozu.
Osiguranje može da se ugovori od "osnovnih rizika" ili "svih rizika" koji mogu da ugroze robu u kopnenom transportu.

OSIGURANI RIZICI pokriveni ako je zaključeno osiguranje OSNOVNIH RIZIKA su:
  • saobraćajne nezgode prevoznog sredstva; požar; elementarna nepogoda; neisporuka, razbojništvo, razbojnička krađa ili provalna krađa; krađa koleta, delimična krađa samo kod pakovane robe, krađa ili manjak robe tovarene u rinfuzi; krađa prevoznog sredstva sa robom. Uslovima su pokriveni rizici neisporuke, provalne krađe i krađe ukoliko je vozilo zatvoreno ili ima uredno plombiranu i vezanu ciradu.
Osiguranjem "Protiv svih transportnih rizika" (ALL RISKS), pokrivene su štete na robi koje nastanu u toku transporta zbog:
  • loma i oštećenja robe u različitim ambalažama i robe koja ne zahtjeva pakovanje; loma i oštećenja lako lomljive robe; cijepanja, loma i perforacije spoljne ambalaže sa curenjem i kvarom; ulubljenja, ljuštenja i deformacije; curenja i kvara robe u rinfuzi; dodira sa drugom robom ili predmetima; pokisnuća, rđe, oksidacije i korozije; uginuća životinja, koje je nastalo radi opasnosti saobraćajne nezgode, požara ili elementarne nepogode; kvara ili smrzavanja koje je nastalo zbog vanrednih spoljašnjih okolnosti; krađe robe i drugih vanrednih spoljašnjih okolnosti.
Osiguranje može da se ugovori i od DOPUNSKIH RIZIKA, kao što su:
  • odbijanje; oštećenje etikete iz bilo kog razloga; manjak, rasturanje, curenje iz bilo kog razloga; kvar iz bilo kog razloga; eksplozija iz bilo kog razloga; osvjetljenje filmova iz bilo kog razloga; zamrzavanje iz bilo kog razloga; uginuće iz bilo kog razloga i druge opasnosti od kojih roba može biti osigurana.
NAČIN OSIGURANJA:

Roba može da se osigura na stvarnu ili fakturisanu vrijednost. Mogu da se osiguraju i troškovi koji su u vezi sa robom: troškovi prevoza, carine, osiguranja, špedicije i sl.
Pored troškova, može se osigurati i očekivana dobit ali najviše do 20% od vrijednosti robe.

Ovim osiguranje odnosi se na robu u prevozu morem od rizika gubitka ili oštećenja.
Roba se može osigurati u domaćem i u međunarodnom transportu (prevozu) .

OSIGURANI RIZICI ako je ugovoreno osiguranje od OSNOVNIH RIZIKA su:
  • rizik na moru; požar, razbojništvo i razbojničke krađe; bacanje robe u more; baraterija zapovjednika i mornara, eksplozije, sudara plovnog vozila, dodira plovnog vozila sa nekim spoljašnjim predmetom; gubitak cijelih koleta za vrijeme utovara, pretovara ili istovara; oštećenja pri tovarenju u luci.
OSIGURANI RIZICI ako se ugovori osiguranje „Protiv svih transportnih rizika“ - ALL RISKS su:
  • krađa cijelih koleta ili djelimična krađa pojedinačnih koleta; neisporuka robe; slatka voda; dodir (kontakt) sa drugom robom; nebriga kapetana i ekipe broda; nepažljivo manipulisanje prilikom utovara, istovara i pretovara; druge vanredne opasnosti kojima je roba izložena za vrijeme prevoza.
Osiguranje može da se ugovori od "osnovnih rizika" ili "svih rizika" koji mogu da ugroze robu u prevozu morem. Osiguranje može da se ugovori i samo od potpunog gubitka robe.

Moguće je posebno ugovoriti osiguranje i od dopunskih rizika.

Pod generalnom polisom podrazumijeva se ugovor o osiguranju svih pošiljaka jednog osiguranika u domaćem transportu koje se prevoze na rizik osiguranika, sačinjen u pismenoj formi.
Pošiljke se mogu osigurati od OSNOVNIH RIZIKA odnosno od gubitka ili oštećenja nastalih usled vanrednih spoljašnjih događaja za vrijeme prevoza, kao što su:

- saobraćajna nezgoda; elementarne nepogode; požar, eksplozija prevoznog sredstva; krađa ili neisporuka cijele pošiljke; djelimično dokazana krađa; razbojništvo – sve kao posljedica nekog od  vanrednih spoljašnjih događaja.Pošiljke se mogu osigurati i  sa većom širinom pokrića (DOPUNSKI RIZICI), PROTIV SVIH RIZIKA, a to su:

- manipulativni rizici; oštećenja nastala manipulacijom kod utovara/istovara/pretovara ukoliko je taj rizik na osiguraniku; oštećenje ambalaže; pokisnuće, rđa i oksidacija; kontakt sa drugom robom.

OBRAČUN PREMIJE vrši se primjenom Tarife premija  na osnovu:

- zbira svih osiguranikovih ulaznih faktura (nabavka) i zbira svih izdatih faktura (prodaja) prema knjigovodstvenom stanju, ili

- zbira svih osiguranikovih ulaznih faktura (nabavka), ili

- zbira svih izdatih faktura (prodaja), ili zbira svih vrijednosti pošiljaka koje se prevoze na rizik osiguranika.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN