Sava Montenegro je društvo koje u prvi plan stavlja brigu o svojim klijentima, zaposlenima i društvu u cjelini. Poštujemo različitosti, njegujemo timski duh i težimo budemo najbolji, a ne i najveći na tržištu osiguranja. Svjesni da je to moguće ostvariti samo uz tim uspješnih i posvećenih ljudi, koji ostvaruju izvanredne rezultate, pozivamo Vas da postanete dio našeg tima.

Pošaljite svoj CV sa podacima o Vašem dosadašnjem radu i iskustvu i propratno pismo u kome ćete navesti koja su Vaša interesovanja, na posao@sava.co.me i bićete kontaktirani kada se ukaže raspoloživo radno mjesto koje odgovara Vašim kvalifikacijama.

02.06.2017. godineAkcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos jednog izvršioca, sa mjestom rada u Ulcinju,
na radnom mjestu

A D M I N I S T R A T O R

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA


02.06.2017. godineAkcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos jednog izvršioca, sa mjestom rada u Ulcinju,
na radnom mjestu

P R O D A V A C - S A R A D N I K   Z A   P O S L O V E   O S I G U R A NJ A

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Srednja stručna sprema,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je:

 • Iskustvo u oblasti prodaje,
 • Znanje engleskog jezika,
 • Da kandidat posjeduje sopstveno vozilo.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA


06.01.2017. godineAkcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca sa mjestom rada u Podgorici,
na radnom mjestu

S A R A D N I K / I C A   Z A   P R A V N E   P O S L O V E

Radno mjesto saradnik/ica za pravne poslove podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova::

 • zastupanje pred sudom i upravnim organima,
 • učestvovanje u izradi nacrta ugovora i akata Društva,
 • praćenje pravne normative i usaglašavanje akata sa istom,
 • dostavljanje mjesečnih i periodičnih izvještaja,
 • pripremanje predloga odluka, procedura, uputstava i slično.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • završen pravni fakultet,
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine,
 • položen vozački ispit B kategorije,
a poželjno je:
 • poznavanje engleskog jezika i
 • položen pravosudni ispit.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA


Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica, 03.11.2015. godine, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos jednog izvršioca sa mjestom rada u Podgorici,
na radnom mjestu

H E L P   D E S K   S A R A D N I K

Radno mjesto Help desk saradnik podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • Hardversko i softversko održavanje opreme,
 • Pružanja aktivne podrške korisnicima na terenu i u centralnoj lokaciji,
 • Poznavanje PKI infrastrukture, instalacija aplikcija i rješavanje problema u njihovom radu,
 • Rješavanje problema u radu računarskih mreža, posebno VPN konekcija,
 • Po potrebi i ostali poslovi podrške korisnicima.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Završene studije primijenjenog računarstva ili studije računarstva i informacionih tehnologija,
 • Odlično znanje engleskog jezika,
 • Odlično poznavanje Windows operativnih sistema,
 • Poznavanje mrežne opreme,
 • Iskustvo u instaliranju mrežnih sistema, operativnih sistema i aplikacija,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
 • Vozačka dozvola B kategorije i da je aktivan vozač.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


SAVA MONTENEGRO AD PODGORICAAkcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica, 20.10.2015. godine, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos po jednog izvršioca, sa mjestom rada u Podgorici i Tivtu
na radnom mjestu

P R O D A V A C - S A R A D N I K   Z A   P O S L O V E   O S I G U R A N J A

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca, uz mogućnost produženja angažovanja.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Minimum IV stepen stručne spreme,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je:

 • Iskustvo u oblasti prodaje,
 • Znanje engleskog jezika,
 • Da kandidat posjeduje sopstveno vozilo.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN