Ugradite sigurnost u temelje svoje imovine

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze Vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. 

Svrha osiguranja imovine je obezbeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Polazna osnova za zaključivanje svakog osiguranja, pa i imovinskog, je da se mogu osigurati samo oni slučajevi koji moraju biti budući, neizvjesni i nezavisni od volje ugovorača osiguranja.