Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale usljed fizičkog gubitka i oštećenja robe u kopnenom transportu.

PREDMET osiguranja je roba u kopnenom transportu (prevozu). Osiguranje robe može da se ugovori za prevoz robe u domaćem i međunarodnom prevozu.

Osiguranje može da se ugovori od osnovnih rizika ili "svih transportnih rizika" koji mogu da ugroze robu u kopnenom transportu.

OSIGURANI RIZICI pokriveni ako je zaključeno osiguranje OSNOVNIH RIZIKA su:

 • saobraćajne nezgode prevoznog sredstva
 • požar
 • elementarna nepogoda
 • neisporuka
 • razbojništvo
 • razbojnička krađa ili provalna krađa
 • krađa koleta
 • djelimična krađa samo kod pakovane robe
 • krađa ili manjak robe tovarene u rinfuzi
 • krađa prevoznog sredstva sa robom.
 • Uslovima su pokriveni rizici neisporuke, provalne krađe i krađe ukoliko je vozilo zatvoreno i ima uredno plombiranu i vezanu ceradu.

Osiguranjem "protiv svih transportnih rizika" (ALL RISKS), pokrivene su štete na robi koje nastanu u toku transporta zbog:

 • loma i oštećenja robe u različitim ambalažama i robe koja ne zahtjeva pakovanje
 • loma i oštećenja lako lomljive robe
 • cijepanja, loma i perforacije spoljne ambalaže sa curenjem i kvarom
 • ulubljenja, ljuštenja i deformacije
 • curenja i kvara robe u rinfuzi
 • dodira sa drugom robom ili predmetima
 • pokisnuća, rđe, oksidacije i korozije
 • uginuća životinja, koje je nastalo radi opasnosti saobraćajne nezgode, požara ili elementarne nepogode
 • kvara ili smrzavanja koje je nastalo zbog vanrednih spoljašnjih okolnosti
 • krađe robe i drugih vanrednih spoljašnjih okolnosti.

Osiguranje može da se ugovori i od DOPUNSKIH RIZIKA, kao što su:

 • obijanje
 • oštećenje etiketa iz bilo kog razloga
 • manjak
 • rasturanje
 • curenje iz bilo kog razloga
 • kvar iz bilo kog razloga
 • eksplozija iz bilo kog razloga
 • osvjetljenje filmova iz bilo kog razloga
 • zamrzavanje iz bilo kog razloga
 • uginuće iz bilo kog razloga i druge opasnosti od kojih roba može biti osigurana.

NAČIN OSIGURANJA:

Roba može da se osigura na stvarnu ili fakturisanu vrijednost. Mogu da se osiguraju i troškovi koji su u vezi sa robom: troškovi prevoza, carine, osiguranja, špedicije i slično.

Pored troškova, može se osigurati i očekivana dobit, ali najviše do 20% od vrijednosti robe.

 

 

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}