Šta je polisa osiguranja?
Polisa osiguranja je dokument koji prati ugovor o osiguranju i predstavlja dokaz, odnosno potvrdu da je zaključen ugovor o osiguranju.

Ko je osiguravač?
Osiguravač je Društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju i koje za određenu cijenu (premiju) preuzima obavezu zaštite osiguranika od rizika.

Ko je ugovarač osiguranja?
Ugovarač osiguranja je lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju.

Ko je osiguranik?
Osiguranik je lice čija je stvar, odnosno imovinski interes osiguran i kome pripadaju prava iz osiguranja.

Šta je osigurani slučaj?
Osigurani slučaj je svaki budući, neizvjestan i od volje ugovornih strana nezavisan događaj, za koji se zaključi osiguranje.

Šta je premija osiguranja?
Premija je novčani iznos koji je Ugovarač osiguranja dužan da uplati Osiguravaču po zaključenom ugovoru o osiguranju.

Šta je bonus?
Bonus je popust na premiju zbog nepostojanja štete u prethodnom periodu osiguranja, odnosno umanjivanje premije kod sljedeće obnove osiguranja.

Šta je malus?
Malus je iznos za koji se umanjuje visina štete i koji se obračunava onim osiguranicima koji u jednoj osiguravajućoj godini imaju više prijavljenih šteta.

Šta je franšiza?
Franšiza je ugovoreno učešće osiguranika prilikom pokrića štete i predstavlja iznos, do visine kojega osiguravajuće društvo ne plaća štetu ili taj iznos odbija od naknade štete.

Šta je podosiguranje?
Podosiguranje postoji u slučaju kada je osigurana suma na polisi niža od osiguravajuće vrijednosti stvari.

Kako se isplaćuje šteta u slučaju podosiguranja?
U slučaju podosiguranja naknada štete se smanjuje srazmjerno s obzirom na odnos između osigurane sume i vrijednosti stvari.

Kako se utvrđuje visina štete u slučaju uništenja ili krađe osiguranog vozila (totalna šteta)?
Prema stvarnoj vrijednosti osiguranog vozila na dan utvrđivanja visine štete, umanjena za vrijednost ostatka.

Kako se utvrđuje visina štete u slučaju oštećenja osiguranog vozila ili krađe sastavnih djelova vozila (djelimična šteta)?
Prema visini troškova popravke umanjenih za vrijednost ostatka djelova koji se zamjenjuju i bez odbijanja amortizacije.

Šta je novonabavna vrijednost vozila?
Novonabavna vrijednost vozila predstavlja prodajnu cijenu kod ovlašćenog zastupnika za posebnu vrstu, tip i model, uključujući poreske i ostale troškove i ne uzimajući u obzir popuste i druge povoljnosti prilikom kupovine osiguranog vozila. Novonabavna vrijednost se može utvrditi i po Eurotaks ili drugom katalogu orijentacionih cijena odnosno po fakturi ako se radi o novom vozilu.

Da li auto kasko osiguranje važi u slučaju promjene vlasnika vozila?
Ukoliko se u toku trajanja kasko osiguranja promijeni vlasnik osiguranog vozila, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju ne prelaze na novog vlasnika, a premija osiguranja za preostali period, vraća se osiguraniku ukoliko u prethodnom periodu nije imao štete.

Od čega zavisi premija osiguranja u paketu stambenih objekata i stvari u domaćinstvu?
Premija zavisi od građevinske kategorije objekata, visine limita pokrića za stvari i obima pokrića (izabranog paketa).

Šta je zelena karta?
Zelena karta je dokaz pri odlasku u međunarodni saobraćaj da vozilo ima zaključeno osiguranje od autoodgovornosti kod domaćeg osiguravača.

Šta znači pojam "amortizacija"?
Amortizacija (rabaćenje) predstavlja tehničku, odnosno ekonomsku istrošenost predmeta osiguranja i uzima se u obzir prilikom određivanja vrijednosti osiguranih stvari, kao i prilikom izračunavanja iznosa za naknadu štete.

Ko su treća lica kod osiguranja autoodgovonosti?
Treća lica su svi učesnici u saobraćaju i sve osobe koje se zateknu u vozilu u trenutku nezgode osim vozača.

Šta je karenca?
Karenca je period na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravač nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.

Šta je provalna krađa?
Provalnom krađom se smatra krađa čiji izvršilac provali u prostorije u kojima se nalaze osiguranje stvari razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora ili provaljivanjem tavanice, zidova i podova; otvori mjesta osiguranja lažnim ključem ili nekim drugim sredstvom koje nije namijenjeno za redovno otvaranje i sl.

Šta je obuhvaćeno osiguranjem mašina od loma?
Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osiguranih stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojem se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osiguranih stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Koji su dopunski rizici kod požara?
Poplava, bujica i visoke vode, izliv vode iz instalacija, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, slijeganje tla, sniježna lavina, samozapaljenje zaliha. Svi ovi rizici se mogu osigurati i na sumu osiguranja (cjelokupnu- punu vrijednost) i na "prvi rizik" (djelimičnu vrijednost).
Dopunski rizik požara je i zemljotres, s tim što se osiguranje od zemljotresa uvijek zaključuje na sumu osiguranja (cjelokupnu- punu vrijednost).

Za prijavu kojih šteta kod potpunog osiguranja je neophodan zapisnik o nastanku štete?
Za prijavu šteta usljed sljedećih rizika: saobraćajne nezgode, požara, eksplozije, vandalizma, provalne krađe, razbojništva i razbojnička krađe, neophodan je zapisnik o nastanku štete.

 

 

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}