Podnošenje prigovora

Sava osiguranje u svakom segmentu poslovanja nastoji da obezbijedi povjerenje i zadovoljstvo svojih klijenata kroz kvalitetno, odgovorno i profesionalno pružanje usluga. U cilju kontinuiranog unaprjeđenja saradnje, klijenti mogu dostaviti svoje prigovore i sugestije, bilo da se oni odnose na rješavanje odštetnih zahtjeva ili na postupanje bilo koje organizacione jedinice Društva.

Način podnošenja prigovora

Klijenti mogu podnijeti svoje prigovore:

 • U prostorijama Sava osiguranja;
 • Poštom na adresu: Svetlane Kane Radević br. 1, Podgorica;
 • Faxom na broj telefona: +382 20 234 008
 • E-mailom na adresu prigovori@sava.co.me (za prigovore na odluke o rješavanju odštetnih zahtjeva)
 • E-mailom na adresu: info@sava.co.me ( za sve ostale prigovore na rad Društva)

Sadržaj prigovora

Prigovor treba da sadrži:

 • Ime i prezime, adresu stanovanja podnosioca ili njegovog zakonskog zastupnika ( za fizička lica), odnosno naziv, adresu sjedišta i podatke o odgovornom licu ili zakonskom zastupniku (za pravna lica);
 • Broj predmeta, ukoliko se prigovor odnosi na rješavanje odštetnog zahtjeva;
 • Razlog prigovora, sa obrazloženim zahtjevom;
 • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora;
 • Datum podnošenja prigovora i potpis podnosioca ili zakonskog zastupnika;
 • Punomoćje za zastupanje, ukoliko je prigovor podnesen od strane punomoćnika.

Prijave zviždača

Kao kompanija koja njeguje principe zakonitog, pravičnog i transparentnog poslovanja, Sava osiguranje nastoji da spriječi sve oblike korupcije, pronevjere i ostalih oblika nezakonitog  postupanja.

Sa  tom namjerom je kreiran sistem za postupanje po prijavama zviždača, kojim se omogućava svim licima da prijave informacije koje upućuju na postojanje korupcije i drugih vidova kršenja zakonskih i etičkih normi. Prijave ove vrste mogu se podnijeti  uz navođenje podataka o podnosiocu ili anonimno i to na adresu Društva: Svetlane Kane Radević br. 1 Podgorica ili na mail adresu: prijavazvizdaca@sava.co.me

Ovaj sistem se ne smije koristiti za podnošenje neistinitih  prijava i lažnih optužbi, ili zloupotrebljavati na drugi sličan način.

Odaberite tip prijave:

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}