Moj Dom - moja sigurnost! 

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari u domaćinstvu) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

Ovo osiguranje obezbjeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mješovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.

PREDMET ove vrste osiguranja su:

  • stambeni objekti
  • stvari u domaćinstvu
  • odgovornost za štete pričinjene trećim licima
  • troškovi za ponovnu izradu uništenih/oštećenih dokumenata, za promjenu brave zbog izgubljenih/zaključanih ključeva, za nužni smještaj
  • stakla
  • sanitarije

Ovom vrstom osiguranja ponuđena je mogućnost osiguraniku da izabere osiguranje rizika obuhvaćenih u jednom od sljedećih paketa:

Imovinu uz doplatak možete osigurati i od zemljotresa!

 Kriterijumi za obračun premije osiguranja:                                                                                                                        

Osiguranje stambenih objekata sklapa se na osnovu vrijednosti objekta i obima pokrića.

Način osiguranja:

Premijske stope važe za osiguranje objekta na novu vrijednost (po građevinskoj cijeni novog objekta istog tipa, veličine, načina gradnje po cijenama u mjestu u kome se nalazi, bez odbijanja amortizacije).                                                                                          

Stvari u domaćinstvu osigurane su sa limitom pokrića po izboru osiguranika, koji ne smije biti manji od 30%, ni veći od 100% od sume osiguranja građevinskog objekta. 

Visina premije osiguranja od rizika zemljotresa zavisi od zone izloženosti teritorije i starosti objekta.

Povoljnosti/popusti:

  • popusti za preduzete preventivne mjere (ugrađeni alarmni sistem/javljač požara, blindirana vrata)
  • popusti za nemanje štete za svaku proteklu osiguravajuću godinu
  • mogućnost doplate za duple naknade kod provalne krađe

 Posebni uslovi za osiguranje u paketu stambenih objekata i stvari u domaćinstvu