26.05.2022. godine

 

Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

 

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA

U SLUŽBI ZA PODRŠKU PRODAJI

sa mjestom rada u Podgorici

 

 

Zaposleni na navedenom radnom mjestu dužan je da:

 • obavlja administrativne poslove za potrebe službe,
 • prikuplja podatke potrebne za analizu stanja na tržištu i analizu efikasnosti prodajne mreže,
 • sačinjava izvještaje o efektima prodaje za potrebe službe i odjeljenja u okviru službe,
 • vodi evidencije i statistiku iz djelokruga rada službe,
 • obavlja i druge poslove iz domena ovog organizacionog dijela (učestvuje u pripremi i sprovođenju prodajnih akcija, pruža podršku prodajnoj mreži i učestvuje u projektima, priprema i obrađuje potrebne podatake za merenje KPI indikatora, učestvuje u analiziranju rada profitnih centara).

 

Prijavljeni kandidati moraju imati:

 • stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,
 • napredno znanje rada na računaru (MS Office paket - Word, Excel, PowerPoint),
 • najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

                           

Poželjno je da kandidat za ovo radno mjesto ima znanje i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste komunikativni, pouzdani, posvećeni postizanju dobrih rezultata i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

 

_____________________________________________________________________________________________

20.05.2022. godine

 

SAVA CAR DOO

raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

 

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA POSLOVNICE

Sa mjestom rada u Budvi

 

 

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena kvalifikacija srednjeg obrazovanja,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit - B kategorija (aktivan vozač),
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine.

 

Administrator poslovnice dužan je da:

 • Vrši prijem dokumentacije od klijenata, kao i kontrolu njene usaglašenosti sa aktima Društva i zakonsim propisima,
 • Vrši obračun i naplatu registracije i drugih usluga,
 • Vrši kontrolu dokumentacije prije predaje MUP-u,
 • Dostavlja dnevne, nedjeljne i mjesečne izvještaje,
 • Pruža klijentima informacije koje se odnose na usluge registracije vozila i ostale usluge,
 • Izdaje fakture klijentima i stara se naplati potraživanja,
 • Stara se o pravilnom arhiviranju dokumenata organizacione jedinice,
 • Vrši dostavu dokumentacije direkciji, nadležnim organima, kao i pravnim licima sa kojima Društvo sarađuje.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Ukoliko ste zainteresovani za ovo radno mjesto i ispunjavate tražene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 5 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

SAVA CAR DOO

_____________________________________________________________________________________________

20.05.2022. godine

 

SAVA CAR DOO

raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

 

KONTROLOR / KONTROLORKA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA

Sa mjestom rada u Budvi

 

 

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena kvalifikacija srednjeg obrazovanja (saobraćajni tehničar, mašinski tehničar ili automehaničar),
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit - B kategorija (aktivan vozač),
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine.

 

Kontrolor na liniji tehničkog pregleda dužan je da:

 • Ispituje ispravnost vozila koja se registruju,
 • Vrši tehnički pregled vozila u skladu sa zakonskim propisima,
 • Potpisuje i ovjerava zapisnike o izvršenom tehničkom pregledu,
 • Kontroliše uređaje i opremu na vozilu,
 • Vodi registar tehničkih pregleda i sačinjava potrebnu dokumentaciju o tehničkom pregledu,
 • Vrši primopredaju dokumentacije koja se odnosi na produženje registracija,
 • Brine o urednosti i ispravnosti svih osnovnih sredstava i uređaja za obavljanje tehničkog pregleda.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Ukoliko ste zainteresovani za ovo radno mjesto i ispunjavate tražene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 5 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

SAVA CAR DOO

 

_____________________________________________________________________________________________

SAVA CAR DOO

raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

IZVRŠNI DIREKTOR / IZVRŠNA DIREKTORICA

 

Zainteresovani kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

 

 • Stečena kvalifikacija visokog obrazovanja, nivo VII,
 • Visok nivo poznavanja rada na računaru,
 • Znanje engleskog jezika - visok nivo,
 • Da je aktivan vozač.

 

Poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.

Izvršni direktor DOO Sava Car obavlja sledeće poslove:

 

 • Organizuje i vodi poslovanje Društva,
 • Stara se o vođenju poslovnih knjiga,
 • Organizuje sačinjavanje godišnjih izvještaja i predlaže raspodjelu dobiti,
 • Učestvuje u sačinjavanju kvartalnih izještaja o planiranoj poslovnoj politici, profitabilnosti, poslovnom razvoju, transakcijama i rizicima koji imaju uticaj na rezultate, profitabilnost i solventnost Društva,
 • Odlučuje o pravima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima i opštim aktima Društva,
 • Zaključuje ugovore i donosi odluke u granicama svojih ovlašćenja.

 

Mandat izvršnog direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to posjedujete liderske vještine, organizacione i upravljačke sposobnosti, sposobnost lakog prilagođavanja promjenama i preuzmanja znatnog opterećenja, samoinicijativni ste, usmjereni na rezultate, spemni na timski rad, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posaosavacar@sava.co.me

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

SAVA CAR DOO 

_____________________________________________________________________________________________

13.12.2021. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S A R A D N I K    Z A   P R A V N E   P O S L O V E

sa mjestom rada u Podgorici

 

Kandidat zainteresovan za ovo radno mjesto treba da:

 • ima stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja od 240 kredita CSPK, nivo VII1,
 • poznaje rad na računaru - MS Office paket,
 • ima radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine,
 • bude aktivan vozač B kategorije.

Poželjno je da kandidat za ovo radno mjesto ima znanje i iskustvo u oblasti osiguranja, znanje engleskog jezika i položen pravosudni ispit.

Saradnik za pravne poslove dužan je da:

 • obavlja pravne poslove u Društvu,
 • obavlja poslove zastupanja pred sudovima i drugim organima,
 • učestvuje u izradi nacrta ugovora i akata Društva,
 • prati pravnu normativu i sprovodi usaglašavanje akata sa istom,
 • dostavlja mjesečne i periodične izvještaje,
 • analizira dospjela potraživanja i daje predlog za ispravku i otpis istih,
 • analizira izvještaje javnih izvršitelja i daje predlog za postupanje po istim,
 • priprema predloge odluka, procedura, uputstava i slično,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste komunikativni, pouzdani, posvećeni postizanju dobrih rezultata i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor, a prednost prilikom selekcije imaće kandidati sa iskustvom u oblasti osiguranja i položenim pravosudnim ispitom.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

**********************************************************************

01.12.2021. godine 

SAVA CAR DOO

raspisuje

O G L A S

za radno mjesto 

ŠEF / ŠEFICA POSLOVNICE (STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA) 

sa mjestom rada u Podgorici i Pljevljima

 

Šef / šefica poslovnice (stanice za tehnički pregled vozila) zadužen je da:

 • priprema izvještaje o radu organizacione jedinice,
 • prati primjenu zakonskih i drugih propisa o vršenju tehničkih pregleda i registraciji vozila,
 • prima, kontroliše ispravnosti i prati razduženje dokumentacije u skladu sa procedurama Društva,
 • vrši obračun i naplatu registracija i drugih usluga, prati naplatu potraživanja od pravnih i fizičkih lica,
 • kontroliše pravilnost ispostavljanja finansijske dokumentacije i blagovremenu predaju dokumentacije u MUP,
 • prati redovno održavanje opreme i sredstava za rad, kao i poštovanje propisa o zaštiti na radu i protivpožarnim mjerama,
 • obavlja poslove kotrolora na liniji za tehnički pregled, ukoliko posjeduje zakonom propisanu licencu.

Poželjno je da kandidat ima stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja, odnosno završen:

 • mašinski fakultet - smjer mehanizacija ili
 • saobraćajni fakultet - smjer drumski saobraćaj.

Zainteresovani kandidat treba da:

 • ima radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine,
 • poznaje rad na računaru,
 • ima položen vozački ispit (B kategorija).

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posaosavacar@sava.co.me . Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove. Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

SAVA CAR DOO

**********************************************************************

15.10.2021. godine

 

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje
O G L A S

za radno mjesto
S A R A D N I K   Z A   P O S L O V E   O S I G U R A N J A
u Tivtu, Kotoru i Nikšiću


Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
iskustvo u poslovima prodaje,
❖ kvalifikacija srednjeg obrazovanja (nivo IV),
❖ poznavanje rada na računaru - MS Office paket,
❖ radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine,
❖ aktivan vozač B kategorije.


Poželjno je da prijavljeni kandidati imaju:
znanje engleskog jezika,
❖ sopstveno vozilo.


Saradnik za poslove osiguranja dužan je da:
uspostavlja poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
❖ priprema ponude za osiguranje i zaključuje ugovore o osiguranju,
❖ ispunjava zadati plan prodaje,
❖ stara se o redovnoj naplati premije za prodate polise.


Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste komunikativni, pouzdani, posvećeni postizanju dobrih rezultata i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me 
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.


S A V A   O S I G U R A N J E   A D

 

**********************************************************************

18.06.2021. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje
O G L A S
za radno mjesto
S A R A D N I K   Z A   P O S L O V E   O S I G U R A N J A
sa mjestom rada u Tivtu i Kotoru

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
❖ iskustvo u poslovima prodaje,
❖ kvalifikacija srednjeg obrazovanja (nivo IV),
❖ poznavanje rada na računaru - MS Office paket,
❖ radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine,
❖ aktivan vozač B kategorije.

Poželjno je da prijavljeni kandidati imaju:
❖ znanje engleskog jezika,
❖ sopstveno vozilo.

Opis poslova za radno mjesto Saradnik za poslove osiguranja:
❖ uspostavlja poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
❖ priprema ponude za osiguranje i zaključuje ugovore o osiguranju,
❖ ispunjava zadati plan prodaje,
❖ stara se o redovnoj naplati premije za prodate polise.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste komunikativni, pouzdani, posvećeni postizanju dobrih rezultata i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mejsto.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2021. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S A R A D N I K   Z A   P O S L O V E    O S I G U R A N J A

 

Radni odnos je na određeno vrijeme, sa mjestom rada u Nikšiću, za dva zaposlena.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • iskustvo u poslovima prodaje,
 • kvalifikacija srednjeg obrazovanja (nivo IV),
 • poznavanje rada na računaru - MS Office paket,
 • radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine,
 • aktivan vozač B kategorije.

Poželjno je da prijavljeni kandidati imaju:

 

 • znanje engleskog jezika,
 • sopstveno vozilo.

Opis poslova za radno mjesto Saradnik za poslove osiguranja:

 

 • uspostavlja poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
 • priprema ponude za osiguranje i zaključuje ugovore o osiguranju,
 • ispunjava zadati plan prodaje,
 • stara se o redovnoj naplati premije za prodate polise.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste komunikativni, pouzdani, posvećeni postizanju dobrih rezultata i spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mejsto.

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.04.2021. godine

                              Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

ADMINISTRATOR U ODJELJENJU ZA INTERNU PRODAJNU MREŽU

sa mjestom rada u Podgorici

 

Navedeno radno mjesto podrazumijeva:

 

 • obavljanje administrativnih poslova za potrebe interne prodajne mreže,
 • saradnju sa zaposlenima u internoj prodajnoj mreži u vezi sa proizvodima i uslugama,
 • saradnju u implementaciji prodajnih akcija,
 • saradnju u implementaciji novih proizvoda,
 • sačinjavanje izvještaja za potrebe interne prodajne mreže,
 • podršku u svakodnevnom poslovanju zaposlenima u internoj mreži,
 • obavljanje drugih poslove koji se prema prirodi posla obavljaju u ovom odjeljenju.

 

Prijavljeni kandidati moraju imati:

 

 • stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,
 • napredno znanje rada na računaru,
 • najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Izabrani kandidat će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, komunikativni ste, pouzdani, precizni i spremni za timski rad, svoju biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.04.2021.godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

ADMINISTRATOR U SLUŽBI ZA PODRŠKU PRODAJI

sa mjestom rada u Podgorici

 

Navedeno radno mjesto podrazumijeva:

 

 • obavljanje administrativnih poslova za potrebe službe,
 • prikupljanje podataka potrebnih za analizu stanja na tržištu i efikasnosti prodajne mreže,
 • sačinjavanje izvještaja o efektima prodaje za potrebe službe i odjeljenja u okviru službe,
 • vođenje evidencije i statistike iz djelokruga rada Službe,
 • druge poslove koji se prema prirodi posla obavljaju u ovoj Službi.

 

Prijavljeni kandidati moraju imati:

 

 • stečenu kvalifikaciju srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja – nivo IV1,
 • napredno znanje rada na računaru,
 • najmanje jednu godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

                           

Izabrani kandidat će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, komunikativni ste, pouzdani, precizni i spremni za timski rad, svoju biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2020. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

O G L A S
za radno mjesto


SARADNIK ZA SUDSKE ŠTETE
sa mjestom rada u Podgorici

 

 

Zainteresovani kandidati moraju imati:


❖ položen pravosudni ispit,
❖ stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja – nivo VII,
❖ najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
❖ položen vozački ispit – aktivan vozač,
❖ napredno znanje rada na računaru.

 


Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju i:

❖ iskustvo iz oblasti osiguranja,

❖ znanje engleskog jezika.

 


Radno mjesto Saradnik za sudske štete podrazumijeva obradu odštetnih zahtjeva u redovnom i sudskom postupku, zastupanje društva pred sudovima i drugim državnim organima, te obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodica.


Probni rad je obavezan.


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i komunikativni ste, pouzdani i precizni, orijentisani ka ličnom razvoju, samoinicijativni i sposobni za timski rad, svoju biografiju možete dostaviti na e-mail adresu: posao@sava.co.me 


Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 


S A V A   O S I G U R A N J E   A D

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 21.09.2020. godine                

 Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje

                                                       O G L A S

                                                za radno mjesto

  

                    SARADNIK ZA PREUZIMANJE RIZIKA I REOSIGURANJE

                                         sa mjestom rada u Podgorici

 

Radno mjesto Saradnik za preuzimanje rizika i reosiguranje obuhvata obavljanje sljedećih poslova:

 

 • preuzimanje kompleksnijih rizika u osiguravajuće pokriće, u skladu sa ovlašćenjima,
 • pružanje stručne podrške prodajnoj mreži kod preuzimanja rizika, sačinjavanje ponuda osiguranja i učestvovanje u pregovorima sa većim klijentima,
 • predlaganje i sprovođenje preventivnih mjera i mjera za kontrolu i suzbijanje rizika,
 • kontrola usklađenosti ponuda sa uslovima, tarifama i uputstvima, kao i ostalim internim aktima Društva (verifikacija),
 • obezbjeđivanje reosiguravajućeg (fakultativnog) pokrića za pojedinačne ugovore koji nijesu pokriveni automatskim ugovorima o reosiguranju,
 • priprema i izrada pasivnih (predatih) i kontrola aktivnih (primljenih) ugovora o saosiguranju,
 • prijavljivanje rizika i šteta u reosiguranje i saosiguranje,
 • učestvovanje u implementaciji proizvoda.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

 • stečeno visoko obrazovanje - nivo VI i VII,
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine,
 • napredno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na računaru.

 

Poželjno je da kandidat ima znanje i iskustvo iz oblasti osiguranja.

 

Probni rad je obavezan.

 

Svoju biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posao@sava.co.me 

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

                                 S A V A    O S I G U R A N J E   A D

 

 ______________________________________________________________________________

 

18.11.2019. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

 O G L A S E

Za radna mjesta

 

 1.  S A R A D N I K  Z A   P O S L O V E    O S I G U R A N J A

Za prijem u radni odnos dva izvršioca, na određeno vrijeme, sa mjestom rada u Budvi. 

 

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • minimum IV stepen stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru,
 • aktivan vozač B kategorije. 

Poželjno je:

 • iskustvo u oblasti prodaje,
 • znanje engleskog jezika,
 • da kandidat posjeduje sopstveno vozilo.

 

 1. A D M I N I S T R A T O R   A P L I K A C I J A

Za prijem u radni odnos jednog izvršioca, na određeno vrijeme, sa mjestom rada u Podgorici. 

 

Radno mjesto administrator aplikacija podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • usaglašavanje između biznis zahtjeva i funkcionalnosti aplikacija,
 • praćenje i testiranje promjena,
 • pomoć korisnicima u radu sa testnim okruženjima,
 • preporučivanje i implementacija standarda, politika i procedura,
 • druga zaduženja koja se obavljaju prema prirodi posla. 

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • visoko obrazovanje u obimu od 180 do 240 kredita CSPK, elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet,
 • iskustvo u radu sa bazama podataka, analizom podataka, izvještavanjem,
 • iskustvo u radu sa SQL serverom, instalacija, administriranje,
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine,
 • poznavanje engleskog jezika.

 

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu  PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.05.2019. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

S I S T E M     A D M I N I S T R A T O R

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Radno mjesto Sistem administrator podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • administracija servera i računara,
 • administracija baza podataka,
 • kontrola pristupa sistemskim resursima,
 • kontrola ovlašćenja i dozvola korisnika,
 • kreiranje back up i restore politike,
 • pružanje pomoći korisnicima,
 • obavljanje i drugih poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Završen elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet - 180 do 240 kredita CSPK-a
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Poznavanje Windows operativnih sistema,
 • Poznavanje mrežne opreme,
 • Poznavanje administracije SQL servera i rada sa SQL bazom podataka
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
 • Vozačka dozvola B kategorije i da je aktivan vozač.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me 

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 SAVA OSIGURANJE AD

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2019. godine

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

O G L A S 

za radno mjesto 

KONTROLOR / KONTROLORKA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA – 2 izvršioca

Sa mjestom rada u Podgorici 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad. 

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 

 • Stečena srednja stručna sprema
 • Saobraćajni ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
 • Automehaničar (180 kredita CSPK)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me 

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

 DOO SAVA CAR PODGORICA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.02.2019.
 
DOO Sava Car raspisuje
 
OGLAS za radno mjesto 
ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA TEHNIČKOG PREGLEDA 
Sa mjestom rada u Budvi
 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema (180 - 240 kredita CSPK)
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje šest mjeseci
 • Poznavanje rada na računaru

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA
 
______________________________________________________________________________________
 
19.01.2019.
 
Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje
 
OGLAS
 
za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radnom mjestu 
 
ADMINISTRATOR / KA 
sa mjestom rada u Nikšiću.
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.
Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 • Stečena srednja stručna sprema (240 kredita CSPK),
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6. mjeseci.
Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Sava osiguranje AD Podgorica, PC Kruševac,
Rimski trg 70,
81 000 Podgorica
ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me
 
Rok za dostavljanje prijava je 8. dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
 
SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

19.01.2019.
 
DOO Sava Car Podgorica raspisuje
 
OGLAS
 
za radna mjesta
 
1. Šef / Šefica tehničkog pregleda vozila - 1 izvršilac
2. Kontrolor / Kontrolorka na liniji tehničkog pregleda vozila - 2 izvršioca
 
sa mjestom rada u Mojkovcu.
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.
Zainteresovani kandidati pod rednim brojem 1. i 2. moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 • Stečena srednja stručna sprema
  - Saobraćajni ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
  - Automehaničar (180 kredita CSPK)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3. godine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)
Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Sava Car DOO, Vukašina Markovića 184, 81 000 Podgorica ili slanjem na e-mail: posaosavacar@sava.co.me
Rok za dostavljanje prijava je 8. dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.
 
DOO SAVA CAR PODGORICA

 19.01.2019.
 
Akcionarsko društvo Sava osiguranje raspisuje
 
OGLAS
 
za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radnom mjestu
 
ADMINISTRATOR / KA 
sa mjestom rada u Herceg Novom.
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad. Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 • Stečena srednja stručna sprema (240 kredita CSPK),
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6. mjeseci. 
Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Sava osiguranje AD Podgorica, PC Kruševac, Rimski trg 70, 81 000 Podgorica ili slanjem na e-mail: posao@sava.co.me
Rok za dostavljanje prijava je 8. dana od dana objavljivanja oglasa.
Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
 
SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

25.10.2018.

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje 

OGLAS

za prijem u radni odnos jednog izvršioca, sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu

ADMINISTRATOR/KA

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema - 240 kredita CSPK,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa. 

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA


02.07.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

O G L A S 

za prijem u radni odnos 

KONTROLORA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA dva izvršioca

I

ŠEFA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA - jedan izvršilac

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Stečena srednja stručna sprema: 
Saobraćajni ili mašinski tehničar - 240 kredita CSPK
Automehaničar - 180 kredita CSPK
Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
Poznavanje rada na računaru
Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA


23.03.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos na radnom mjestu

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

U Podgorici:

  jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
jednog izvršioca - automehaničar (180 kredita CSPK)

U Nikšiću:

jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK), mašinski tehničar (240 kredita CSPK) ili automehaničar (180 kredita CSPK)

U Budvi:

jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)

Zainteresovani kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće uslove:

posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine
položen vozački ispit (B kategorija)

Poželjno je poznavanje rada na računaru.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA


23.03.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS  za prijem u radni odnos 1 (jednog) izvršioca na radnom mjestu

ŠEF TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos se zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati trebaju da isnjavaju sljedeće uslove:

stečena srednja stručna sprema - saobraćajni ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK) ili automehaničar (180 kredita CSPK)
posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu 
radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine 
poznavanje rada na računaru
položen vozački ispit (B kategorija), aktivan vozač

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me 

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA


22.03.2018.

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu 

SARADNIK/CA ZA PRAVNE POSLOVE 

Radno mjesto saradnik/ca za pravne poslove podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

zastupanje pred sudom i upravnim organima,
učestvovanje u izradi nacrta ugovora i akata Društva,
praćenje pravne normative i usaglašavanje akata sa istom,
dostavljanje mjesečnih i periodičnih izvještaja,
pripremanje predloga odluka, procedura, uputstava i slično.

Zainteresovani kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

završen pravni fakultet - 240 kredita CSPK,
poznavanje rada na računaru,
radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje tri godine,
položen vozački ispit B kategorije, aktivan vozač najmanje tri godine.

Poželjno je:

poznavanje engleskog jezika,
položen pravosudni ispit.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA


19.02.2018.

DOO Sava Car raspisuje

OGLAS za prijem u radni odnos jednog izvršioca,

sa mjestom rada u Budvi, na radnom mjestu

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Stečena srednja stručna sprema - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine
Poznavanje rada na računaru
Položen vozački ispit B kategorije

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA


17.01.2018.

DOO Sava Car raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos 

KONTROLORA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Stečena srednja stručna sprema (saobraćajni ili mašinski tehničar - IV stepen - 2 izvršioca, automehaničar - III stepen - 2 izvršioca)
Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine
Poznavanje rada na računaru
Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove. 

DOO SAVA CAR PODGORICA


17.01.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS 

za prijem u radni odnos 1 (jednog) izvršioca na radnom mjestu

ŠEF TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Stečena srednja stručna sprema: (saobraćajni ili mašinski tehničar - IV stepen, automehaničar - III stepen)
Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine 
Poznavanje rada na računaru
Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail adresu savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove. 

DOO SAVA CAR PODGORICA 


14.12.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ŠEF POSLOVNICE 

sa mjestom rada u Herceg Novom

Radno mjesto šef poslovnice podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

organizovanje i rukovođenje poslovnicom,
izradu ponuda za osiguranje i zaključenje ugovora o osiguranju,
saradnju sa internom i eksternom prodajnom mrežom,
izradu raznih izvještaja,
staranje o naplati premije osiguranja,
vršenje mjesečnih internih kontrola i
obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

stečeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a,
poznavanje rada na računaru,
radno iskustvo u trajanju od 2 (dvije) godine,
položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je da kandidat ima radno iskustvo u poslovima osiguranja i da posjeduje sopstveno vozilo.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica, ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koju uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA


09.10.2017. godine

DOO Sava Car raspisuje 

OGLAS

za prijem u radni odnos dva izvršioca, sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu 

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Stečena srednja stručna sprema:                                                                                   - Saobraćajni tehničar (240 kredita CRSPK)                                                               - Mašinski tehničar (240 kredita CRSPK)                                                                     - Automehaničar (180 kredita CRSPK)
Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine
Poznavanje rada na računaru
Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA 


 01.09.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica, raspisuje 

OGLAS 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca                                 na radnom mjestu

ŠEF POSLOVNICE                                                                                                                   sa mjestom rada u Herceg Novom

Radno mjesto Šef / Šefica poslovnice podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

organizovanje i rukovođenje poslovnicom,
izradu ponuda za osiguranje i zaključenju ugovora o osiguranju,
saradnju sa internom i eksternom prodajnom mrežom,
izradu raznih izvještaja,
staranje o naplati premije osiguranja,
vršenje mjesečnih internih kontrola i 
obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a
poznavanje rada na računaru,
radno iskustvo u trajanju od 2 (dvije) godine, kao i obavezno radno iskustvo u poslovima osiguranja,
položen vozački ispit B kategorije.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je do 08.09.2017.godine.

Na intervju će biti samo pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA


01.09.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica, raspisuje

OGLAS 

za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radnom mjestu

PRODAVAC - SARADNIK ZA POSLOVE OSIGURANJA                                                       sa mjestom rada u Herceg Novi

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad,

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Završenu srednju stručnu spremu,
Poznavanje rada na računaru,
Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je:

Iskustvo u oblasti prodaje i poslovima osiguranja,
Znanje engleskog jezika,
Da kandidat posjeduje sopstveno vozilo.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rismki Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je do 08.09.2017. godine.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA 


25.07.2017. godine,

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ADMINISTRATOR APLIKACIJA

sa mjestom rada u Podgorici 

Radno mjesto administrator aplikacija podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

timski radi sa dobavljačima radi instalacije, podešavanje i održvanja aplikacija (sa naglaskom na web aplikacijama),
tekuće održavanje, apdejti i pečevi aplikacija, 
preporučuje i implementira standarde, polise i procedure,
 indetifikuje neusaglašenost između biznis zahtjeva i fukcionalnosti aplikacija,
održava sistem za praćenje rada korisnika kroz aplikaciju i prikuplja podataka za izvještaje u svrhu određivanja perfomansi i 
drugi poslovi koji se obavljaju prema prirodi posla.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

visoko obrazovanje u obimu od 180 do 240 kredita CSRP, elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet,
poznavanje rada na računaru u skladu sa opisom radnog mjesta,
radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine,
poznavanje englekog jezika.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA