Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja

Svako pravno lice može osigurati svoje zaposlene. Osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja može biti zaključeno prema dostavljenom spisku ili prema kadrovskoj evidenciji. Osiguranici su lica koja su u radnom odnosu kod ugovarača  osiguranja (od 14 do 75 godina starosti), a posebno se mogu osigurati i članovi domaćinstva.

Kolektivnim osiguranjem zaposlenih mogu se ugovoriti sljedeća pokrića:

  • Smrt usljed nezgode,
  • Smrt usljed bolesti,
  • Invaliditet kao posljedica nesrećnog slučaja,
  • Troškovi liječenja,
  • Dnevna naknada,
  • Bolnički dan.

Sava osiguranje pruža mogućnost ugovaranja osiguranja hiruške intervencije usljed nesrećnog slučaja, kao proširenje pokrića troškovi liječenja, kao i ugovaranje pokrića prelom kosti usljed nesrećnog slučaja.

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}