Pod generalnom polisom podrazumijeva se Ugovor o osiguranju svih pošiljaka jednog osiguranika u domaćem transportu koje se prevoze na rizik osiguranika, sačinjenoj u pismenoj formi.

Pošiljke se mogu osigurati od OSNOVNIH RIZIKA odnosno od gubitaka ili oštećenja nastalih usljed vanrednih spoljašnih događaja za vrijeme prevoza, kao što su:

 • saobraćajna nezgoda                                                                                                                              
 • elementarne nepogode
 • požar
 • eksplozija prevoznog sredstva
 • krađa ili neisporuka cijele pošiljke
 • djelimično dokazana krađa
 • razbojništvo - sve kao posljedica nekog od vanrednih spoljašnih događaja.

Pošiljke se mogu osigurati i sa većom širinom pokrića (DOPUNSKI RIZICI), PROTIV SVIH RIZIKA, a to su:

 • manipulativni rizici
 • oštećenja nastala manipulacijom kod utovara/istovara/pretovara ukoliko je taj rizik na osiguraniku
 • oštećenje ambalaže
 • pokisnuće
 • rđa i oksidacija
 • kontakt sa drugom robom.

OBRAČUN PREMIJE se vrši sa primjenom Tarife premija na osnovu:

 • zbira svih osiguranikovih ulaznih faktura (nabavka) i zbira svih izdatih faktura (prodaja) prema knjigovostvenom stanju, ili
 • zbira svih osiguranikovih ulaznih faktura (nabavka), ili
 • zbira svih izdatih faktura (prodaja), ili
 • zbira svih vrijednosti pošiljaka koje se prevoze na rizik osiguranika.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}